Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
pochmurno
13°C

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2024 projektów w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Rodzaj wspieranych zadań:

 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Kwota dotacji przewidziana na wsparcie realizacji zadania – 60 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji: 

1.    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, bądź dla mieszkańców Miasta i Gminy Jędrzejów. 

2.    Oferta powinna być zgodna z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). 

3.    Wzór oferty dostępny jest na stronie BIP www.jedrzejow.eobip.pl oraz na stronie internetowej www.jedrzejow.eu.

4.    Oferty na poszczególne zadania powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. 

5.    Oferta musi zawierać w szczególności:

a.    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b.    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d.    Informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e.    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację tego zadania pochodzących z innych źródeł.

6.    Do oferty należy dołączyć:

1)    kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, o których mowa w Rozporządzeniu;

2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta lub oferentów;

7.    Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

8.    Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania. 

 

 

Termin i warunki realizacji zadania:

1.    Zadania zamieszczone w ogłoszeniu jest przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2024.

2.    Oferta musi przewidywać wkład własny finansowy organizacji w realizację zadania tzw. „udział własny” w wysokości 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Wysokość dofinansowania zadania ze strony Gminy Jędrzejów nie może przekroczyć 90 % kosztów całkowitych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Gminę Jędrzejów w ramach innych konkursów.

3.    Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności” co oznacza w szczególności; wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

5.    Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dłuższy niż do końca 2024 roku, określającej szczegółowe warunki finansowania realizacji, rozliczenia oraz kontroli zadania.

 

Termin składania ofert:

1.    Oferty na realizację zadania należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 15:30. Koperta powinna zawierać informację o rodzaju zadania, którego dotyczy oferta oraz powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację oferenta.

2.    Oferta nadesłana pocztą powinna wpłynąć do sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 15:30.

 

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

1.    Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.    W celu właściwej realizacji określonego zadania ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygnięcia konkursu przy złożeniu jednej oferty na określone zadanie.

3.    Oferty złożone niekompletne mogą zostać odrzucone, bądź decyzją większości składu komisji oferenci mogą zostać wezwani do niezwłocznego uzupełnienia braków. 

4.    Oferty niezgodne z wzorem oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

5.    Przy wyborze ofert komisja konkursowa:

-         ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający wniosek; 

-         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

-         uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

-         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 

-         uwzględnia planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

-         uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

-         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 

Termin dokonania wyboru ofert

1.    Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 22. Lutego 2024 roku o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 b.

2.    Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jędrzejowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych jedrzejow.eu, jedrzejow.eobip.pl po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

Wykaz dotacji przekazanych na realizację zadań w zakresie kultury w roku 2023:

- Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja XI Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych” – 24 300 zł
- Fundacja Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka - – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Polska – na kartach księgi i w sercu – Mistrz Wincenty Kadłubek i dzisiejsi kronikarze” – 5 000 zł 
- Fundacja Centrum Europy Lokalnej -  – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Jędrzejowskie Dziedzictwo – od korzeni do skrzydeł” – 8 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie - na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Sebastian krok – wystawa czasowa w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie” – 5 000 zł
- EKS-tremum Jędrzejowskie Towarzystwo Taneczne - na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „ Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia działalności Zespołu Tanecznego EKS-tremum z bankietem jubileuszowym” – 9 000 zł 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie_-_konkurs_ofert_2024_-_kultura 

Ogłoszenie_-_konkurs_ofert_2024_-_kultura 

Wzór_oferty_realizacji_zadania_publicznego 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!