LVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2022-09-14
W dniu 22 września 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Uroczyste wręczenie powierzeń pełnienia obowiązków dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z LV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 11 sierpnia 2022 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach 23 czerwca 2022 roku i 11 sierpnia 2022 roku.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów  na lata 2022 - 2032.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LV/444/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.
 13. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa”.
 14. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jędrzejów na rok szkolny 2022/2023.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
 16. Uchwała w sprawie zmiany oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.
 17. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 20. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.
 21. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 24. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVIII/117/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18.10.2007 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/237/08 z dnia 30.10.2022 roku, w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 14.03.2022 roku do 07.09.2022 roku.
 25. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za I półrocze 2022 roku.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

 

wstecz