Ogłoszenie

2022-08-31
uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 

„Moda na trzeźwość”

 

W dniu 29 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie  „Aktywność i Integracja”.

 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 7 września 2022 roku  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów na załączonym formularzu.

 

 

Formularz uwag można pobrać u inspektora ds. alkoholowych- budynek za Biblioteką Miejską, pok. Nr 8

 

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2. Formularz z uwagami do oferty

 

wstecz