XLIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2021-12-27
W dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym XLIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 października 2021r., XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 listopada 2021r., XLVI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 listopada 2021 r., XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 listopada 2021r. oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2021r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jędrzejowa między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 listopada 2021 roku (sesja zwyczajna i nadzwyczajna).
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2022 rok.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2022-2024.
 11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 16. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jędrzejów dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe.
 17. Informacja o wydanych decyzjach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, tzw. renta planistyczna.
 18. Projekt budżetu na 2022 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.
wstecz