XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2021-05-24
W dniu 28 maja 2021 roku (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021r., XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021r., XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. oraz XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 kwietnia 2021r.                 
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021r., XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021r., XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2021r. oraz XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 kwietnia 2021r.                 
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o dochodach i wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 9. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 10. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Podchojnach.
 15. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łysakowie.
 16. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVIII/117/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18.10.2007 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXI/237/08 z dnia 30.10.2008 roku, w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 28.08.2020 roku do 25.03.2021 roku.
 17. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za 2020r.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Jędrzejów za rok 2020.
 20. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2020 rok.
 21. Raport o stanie gminy za rok 2020.
 22. Prezentacja przez przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego w kwestii popularyzacji spisu powszechnego dokonywanego przez internet – tzw. samospisu.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

 

wstecz