X sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

2019-05-20
W dniu 31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019r., VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019r. oraz z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 kwietnia 2019r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej oraz nadzwyczajnej z 29 marca 2019 roku, nadzwyczajnej z 25 kwietnia 2019r. 
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
9. Uchwała w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach do szkoły z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.
10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
14. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.
17. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową.
18. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów za 2018r.
19. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2018.
20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018.
21. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2018 rok.
22. Raport o stanie gminy za rok 2018.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.
 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

wstecz