Nabór kandydatów

2019-01-09
Na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów
Realizując zapisy Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Jędrzejów. 
 
Nabór kandydatów prowadzony będzie od 10 stycznia do 9 lutego 2019 roku.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów należy składać na formularzach zgłoszeniowych stanowiących Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. Do formularza dołączyć należy oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 
Wzory formularzy dostępne są w zaąłcznikach oraz w Punkcie Informacji Urzędu (na parterze).
 
Wypełnione zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (pok.10, I piętro).
 
O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
wstecz