II sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2018-11-30
W dniu 6 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2018r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej 19 października 2018 roku, nadzwyczajnej 14 listopada 2018 roku. 

6.       Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

7.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

8.       Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.       Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  w roku 2019.

10.   Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

11.   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

12.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych.

13.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

14.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

15.   Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.

16.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

17.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

18.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

19.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

20.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

21.   Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

22.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

23.   Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

24.   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

25.   Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

26.   Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

27.   Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

28.   Sprawy różne.

29.   Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

wstecz