Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Jędrzejowa  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Jędrzejowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. *dotyczy osób fizycznych **wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp. *** wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w punkcie E

 
Stawki opłat

  • za odpady segregowane –  11,50 zł. za osobę /na  miesiąc, lecz nie więc niż  57,50 zł. miesięcznie
  • za zmieszane odpady komunalne –  20,00 zł. za osobę/ na  miesiąc, lecz nie więcej niż  100,00 zł. miesięcznie

 

Właściciel  nieruchomości określa w deklaracji tylko jeden rodzaj odbieranych odpadów ( odpady segregowane lub zmieszane odpady komunalne)

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja_domki_letniskowe_2016.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

deklaracja__2019.pdf

wstecz