Jędrzejów dba o czyste powietrze.

2021-06-22
Urzędnicy będą pomagać wypełniać wnioski

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Jędrzejów a  WFOŚiGW w Kielcach wszystkie sprawy związane z Rządowym Programem Czyste Powietrze będzie można załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach porozumienia na terenie gminy został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, którego celem jest sprawniejsza obsługa osób zainteresowanych programem na terenie naszej gminy. Utworzony punkt będzie się zajmował przyjmowaniem, doradztwem, konsultowaniem oraz pomocą w wypełnianiu wniosków bezpośrednio od swoich mieszkańców.

 

Mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu Czyste Powietrze dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek w godz. 8°°-13°°.

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z  Jolantą Pazera pod numerem telefonu 41 386 10 10 wew. 145  oraz pod adresem mailowym:

 

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Wnioskodawcy podzieleni są na dwie grupy tj:

  1. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

 

  • Dokumenty potwierdzające dochód:
  • Oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono dochód, dokumenty do pokazania w przypadku kontroli.
  • Osoby o dochodach powyżej 100 000 zł nie mogą skorzystać z programu Czyste  Powietrze lecz mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną.

 

  1. Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza (zmiana od 1 lipca 2021 r.):
  • 1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 189,09 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy przygotować:

- numer PESEL wnioskodawcy,

- numer Księgi Wieczystej nieruchomości na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania lub w przypadku braku KW- Akt Notarialny poświadczający własność nieruchomości,

- numer działki,

- rok uzyskania pozwolenia ma budowę lub rok oddania budynku do użytkowania,

- powierzchnia całkowita budynku,

- nr konta bankowego do wypłaty dofinansowania,

- dokument potwierdzający dochód za rok poprzedni np. PIT ( w przypadku ubiegania się beneficjenta uprawnionego do podstawowego poziom dofinansowania),  Zaświadczenie o dochodach (w przypadku ubiegania się beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania – dokument wystawia MOPS w Jędrzejowie.

- określenie rodzaju nowego kotła,

- w przypadku ocieplenia ścian zewnętrznych czy poddasza, stropu na poddaszu istotny jest rok budowy budynku od której zależy zaplanowanie rodzaju i grubości planowanego ocieplenia.

 

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”:

 

Więcej informacji o Programie na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Przydatne linki:

 

Portal beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Wymagana dokumentacja: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/#

 

wstecz