Wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Jędrzejów

2021-05-13
Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie na programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Jędrzejów uzyskała  dofinansowanie  na programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych. 

13 maja 2021r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz  podpisał umowy z przedstawicielami samorządów, które podjęły wyzwanie i sięgnęły po te środki. Wśród tych gmin jest Gmina Jędrzejów. Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał dwie umowy w ramach resortowych programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Są to: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021 oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. Programy te są finansowane  z Funduszu Solidarnościowego.

Ideą Programu „Opieka wytchnieniowa”  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, zastępstwa  w pełnieniu opieki nad swoimi bliskimi.  Podczas, kiedy osoba zatrudniona w ramach programu zajmie się osobą niepełnosprawną,  opiekunowie zyskują czas dla siebie, który mogą przeznaczyć na załatwienie pilnych spraw lub po prostu odpoczynek.  Umowa opiewa na kwotę ponad  110 000,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W ramach programu osoba pełniąca rolę asystenta osobistego pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego i ogólnym funkcjonowaniu społecznym. Pomoc ta może polegać w szczególności na: pomocy w przemieszczaniu się do pracy, do placówek oświatowych i szkoleniowych, placówek służby zdrowia, jak też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i korzystaniu z dóbr kultury. Umowa opiewa na niemal 250 000 zł. Obydwa programy są w 100 % dofinansowywane ze środków Funduszu. Dla beneficjentów ostatecznych udział w programie jest bezpłatny.

W gminie Jędrzejów realizatorem powyższych programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

wstecz